Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

WEBSITE DISCLAIMER & PRIVACY

Deze website is eigendom van A&C Solutions BVBA
Contactgegevens: Zaakvoerders Vanlerberghe Franky en Voermans Maarten
Adres maatschappelijk zetel: 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 68 bus 6
Telefoon: 014 735370
E-mail: info@ac-solutions.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0811.465.970
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

Door de toegang tot en het gebruik van de website van A&C Solutions verklaart de gebruiker zich, zonder enig voorbehoud, uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van de algemene gebruiksvoorwaarden van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, is de inhoud van de website van A&C Solutions, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. beschermd door intellectuele rechten en behoren deze toe of zijn deze onder licentie verstrekt aan A&C Solutions of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

A&C Solutions levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, actueel, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal A&C Solutions de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
A&C Solutions kan evenwel nooit aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website of voortvloeiend uit de toegang of het ontbreken van toegang tot de website.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u A&C Solutions contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. A&C Solutions geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiende uit de slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website.
A&C Solutions kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website van A&C Solutions kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
A&C Solutions verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

Geldigheid algemene gebruiksvoorwaarden

Als de gebruiksvoorwaarden van deze website geheel of deels ongeldig worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing. De ongeldige voorwaarden zullen vervangen worden door bepalingen die geldig zijn en waarvan de wettelijke gevolgen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de ongeldige voorwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met de inhoud en het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Privacybeleid

A&C Solutions hecht belang aan uw privacy. De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Enkel bij een informatieaanvraag wordt er om persoonlijke gegevens gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de persoon in kwestie terug te kunnen contacteren met een gepast antwoord. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens. Daartoe zal hij zich richten tot A&C Solutions met adres Slachthuisstraat 68 bus 6 2300 Turnhout, e-mail: info@ac-solutions.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan A&C Solutions met adres Slachthuisstraat 68 bus 6 2300 Turnhout, e-mail: info@ac-solutions.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. En de gebruiker kan vragen zijn gegevens te laten wissen.

A&C Solutions kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker hanteert, de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de website van A&C Solutions komt of waarlangs de gebruiker de website verlaat. Dit maakt het A&C Solutions mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker op andere websites na te gaan. De internetbrowser laat de gebruiker toe het gebruik van cookies te weigeren, een waarschuwing te sturen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de gebruiker de cookies nadien van de harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de internetbrowser.