Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

VERSIE 2024

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen A&C SOLUTIONS BV, met zetel te Slachthuisstraat 68 bus 6, 2300 Turnhout, ondernemingsnummer 0811.465.970, RPR Antwerpen afdeling Turnhout (hierna ‘A&C SOLUTIONS’) en de klant.

1.2. Onder ‘klant’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een onderneming als gedefinieerd in art I.1.1) WER aan wie A&C SOLUTIONS een offerte toezendt, die een bestelling plaatst bij A&C SOLUTIONS of met wie A&C SOLUTIONS een overeenkomst voornemens is te sluiten of heeft gesloten, of aan wie A&C SOLUTIONS diensten levert.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, op alle orderbevestigingen en facturen van A&C SOLUTIONS aan de klant en op alle overeenkomsten tussen A&C SOLUTIONS en de klant. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.4. De (aankoop)voorwaarden van de klant zijn enkel van toepassing indien zij voor de uitvoering van de order of overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen voor akkoord bevestigd worden in bijzondere voorwaarden. De toepassing van onderstaande verkoopvoorwaarden is voor A&C SOLUTIONS een essentiële voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst.

1.5. De klant verklaart voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst of het plaatsen van een order deze algemene verkoopvoorwaarden ontvangen te hebben en kennis te hebben kunnen nemen van de inhoud ervan. A&C SOLUTIONS verzoekt de klant deze voorafgaandelijk de totstandkoming van de overeenkomst te aanvaarden middels ondertekening van de offerte, bevestiging per e-mail dan wel op enige andere uitdrukkelijke schriftelijke wijze. Overeenkomstig het gemeen recht geldt dat een aanvaarding van de factuur tevens een aanvaarding van deze algemene voorwaarden met zich meebrengt indien deze vermeld worden op de achterzijde van de factuur.

1.6. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk excessief of nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

1.7. A&C SOLUTIONS en de klant kunnen in aanvulling op deze algemene voorwaarden nadere bijzondere afspraken maken dewelke de verhouding tussen partijen regelen. Deze zijn maar geldig en kunnen slechts prevaleren op deze algemene voorwaarden indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk tot stand zijn gekomen. Voor alle overige punten blijven deze algemene verkoopvoorwaarden van kracht.

1.8. A&C SOLUTIONS houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Deze gewijzigde voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn van zodra de klant er effectief kennis van heeft genomen en hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

1.9. Deze Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de originele versie en zal bij discrepanties steeds voorrang krijgen op enige vertaling dewelke ten informatieve titel wordt meegedeeld.

1.10. De klant kan zijn overeenkomst(en) met A&C SOLUTIONS of daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen slechts aan derden overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van A&C SOLUTIONS.

 Artikel 2: Prijs en offertes

2.1. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro of US dollar, zoals uitdrukkelijk wordt weergegeven op de offerte en factuur. De prijzen gelden exclusief btw en exclusief eventuele bijkomende kosten (v.b. transport-, verpakkings-, leveringskosten), tenzij dit uitdrukkelijk anders voorzien wordt. Alle taksen, belastingen, accijnzen en andere lasten die in verband met de verkoop van de goederen zouden geheven worden, zullen gedragen worden door de klant, tenzij voor wat betreft de taksen en lasten die door A&C SOLUTIONS betaalbaar zijn voorafgaand aan de levering van de goederen in toepassing van de overeengekomen INCOTERM. Elke verhoging van het btw-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de klant.

2.2. A&C SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren.

2.3. Prijsoffertes worden steeds vrijblijvend verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders meegedeeld. Bestellingen worden aangenomen onder voorbehoud van voldoende stock van A&C SOLUTIONS. A&C SOLUTIONS kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. leveringskosten, aankoopkosten, productiekosten, grondstoffen, energieprijzen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld. 

2.4. Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren of schriftelijk bevestigd worden na het plaatsen van een mondelinge of telefonische bestelling. Bestellingen zijn pas bindend en geldig vanaf de aanvaarding ervan door de bevoegde persoon binnen A&C SOLUTIONS. Tekeningen die voorafgaandelijk door A&C SOLUTIONS aan de klant worden bezorgd, dienen door de klant goedgekeurd en ondertekend te worden alvorens een order als bevestigd beschouwd kan worden.

2.5. Eventuele of beweerde onjuistheden in een orderbevestiging dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden door de klant binnen de 8 kalenderdagen na datum van de bevestiging vanwege A&C SOLUTIONS.

2.6. Indien de klant specifieke eisen heeft inzake productie, verpakking, transport,… voor de door haar aangekochte goederen, dient dit voorafgaand het plaatsen van een order meegedeeld te worden of uitdrukkelijk voorzien te worden in de overeenkomst, opdat A&C SOLUTIONS deze kosten mee in rekening kan nemen in haar prijszetting. Is dit niet het geval, dan behoudt A&C SOLUTIONS zich het recht voor om deze meerkosten volledig door te factureren aan de klant.

2.7. Monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere voorafgaandelijk meegedeelde gegevens gelden slechts als indicatie en zijn benaderende beschrijvingen van producten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij zoals vermeld in artikel 2.4. De klant kan eventuele afwijkingen aldus niet inroepen tegen A&C SOLUTIONS.

Artikel 3: Facturatie en betaling

3.1. De facturen zijn betaalbaar per overschrijving, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

3.2. De facturen zijn betaalbaar binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangstdatum van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. A&C SOLUTIONS houdt zich tevens het recht voor om voorafbetalingen te vragen alvorens haar orders te leveren aan de klant. Bij gedeeltelijke levering of levering in schijven, heeft A&C SOLUTIONS het recht om te factureren per gedeeltelijke levering.

3.3. Indien de factuur niet (volledig) betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enigeingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd zijn van 10% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, met dien verstande dat de toepasselijke intrestvoet nooit lager kan zijn dan de op dat moment van toepassing zijnde intrest op basis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling indien de klant niet overgaat tot betaling binnen de maand na de vervaldag van de factuur, gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR per factuur.

Dit alles onverminderd het recht van A&C SOLUTIONS om hogere schade aan te tonen en vergoed te zien.

3.4.  De klant blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van A&C SOLUTIONS, ook indien A&C SOLUTIONS aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden.

3.5. Alle protesten m.b.t. de factuur dienen  gericht te worden aan de zetel van A&C SOLUTIONS d.m.v. een aangetekende zending met motivering en dit binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

3.6. In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

3.7. In geval van laattijdige betaling van een factuur behoudt A&C SOLUTIONS zich het recht voor de levering op te schorten, indien deze nog niet had plaats gevonden en slechts te hervatten na betaling van alle openstaande en opeisbare facturen. Zij kan tevens nieuwe bestellingen weigeren.

3.8. Het is de klant niet toegestaan enige vordering die zij heeft ten opzichte van A&C SOLUTIONS te verrekenen met de vorderingen die A&C SOLUTIONS heeft ten opzichte van de klant, tenzij A&C SOLUTIONS hier voorafgaandelijk uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend.

3.9. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, behoudt A&C SOLUTIONS zich te allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met leveren voort te gaan, het recht om een bankgarantie voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de klant te verlangen. Zolang deze garantie niet is gesteld, is A&C SOLUTIONS gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten of alle lopende orders voor de goederen te annuleren. A&C SOLUTIONS laat zich in deze oa. bijstaan door een kredietverzekeraar dewelke de kredietwaardigheid van de klant kan nagaan, indien A&C SOLUTIONS dit nodig zou achten.

 Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

4.1. Alle verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van A&C SOLUTIONS zolang de volledige prijs (hoofdsom, intresten en kosten) niet is betaald. 

4.2. Zolang de eigendom niet is overgegaan van A&C SOLUTIONS naar de klant, mag laatstgenoemde de verkochte goederen niet vervreemden, met pand bezwaren, of er enig ander zakelijk recht op vestigen. Bovendien heeft A&C SOLUTIONS in dit geval het recht om de reeds geleverde goederen terug te nemen.

4.3. Totdat de klant de eigendom zal verworven hebben op de geleverde goederen, zal zij er op toezien dat de goederen op ieder ogenblik onmiddellijk identificeerbaar zijn in de vestiging van de klant door A&C SOLUTIONS en door derden als zijnde eigendom van A&S SOLUTIONS.

4.4. Op verzoek van A&C SOLUTIONS zal de klant alle documenten opstellen en alle handelingen stellen die noodzakelijk of wenselijk zouden zijn om het eigendomsvoorbehoud van A&C SOLUTIONS  ten aanzien van de klant af te dwingen.

4.5. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud blijft van toepassing in geval van faillissement van de klant en andere gevallen van samenloop. Het eigendomsvoorbehoud blijft bestaan ook al worden de goederen verwerkt, vermengd of vervangen. Indien de goederen worden vervreemd strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de schuldvordering op basis van deze overdracht.

4.6. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud geldt onder voorbehoud van een eventueel afwijkende INCOTERM® (2020) die partijen zijn overeengekomen, dewelke in dat geval voorrang krijgt.

 Artikel 5: Risico

5.1. Niettegenstaande eigendomsvoorbehoud, gaan op bij het verlaten van de magazijnen van A&C SOLUTIONS alle risico’s over op de klant en zijn alle kosten ten laste van de klant.

5.2. Deze clausule van overgang van risico geldt onder voorbehoud van een eventueel afwijkende INCOTERM® (2020) die partijen zijn overeengekomen, dewelke in dat geval voorrang krijgt.

 Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1. Enkel en alleen A&C SOLUTIONS is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten. Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van A&C SOLUTIONS overgedragen aan de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Niets in deze voorwaarden of de overeenkomst tussen A&C SOLUTIONS en de klant zal kunnen aanzien worden als het verlenen aan de klant, impliciet of op enige andere wijze, van enig recht, titel of belang in, of enige licentie onder enig intellectueel eigendomsrecht, confidentiële informatie of ander bedrijfsgeheim dat toebehoort aan A&C SOLUTIONS.

6.2. Alle documenten, materiaal, intellectuele eigendomsrechten, ideeën en werkmethoden die worden ontwikkeld tijdens én in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van A&C SOLUTIONS.

 Artikel 7: Geheimhouding

De klant verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie dewelke hij ontvangt van A&C SOLUTIONS geheim te houden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, wordt alle meegedeelde informatie geacht vertrouwelijk te zijn.

 Artikel 8: Levering en uitvoering

8.1. Indien de goederen geleverd worden aan de klant, gebeurt de levering op het door de klant meegedeelde adres. De hieraan verbonden kosten van levering (en eventueel transport) worden aangerekend aan de klant.

8.2. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve louter indicatief. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

8.3. A&C SOLUTIONS kan de levering opschorten indien de bestelling van de klant niet voldoet aan de minimaal afgesproken hoeveelheden om over te gaan tot levering, zoals voorzien door partijen in de order(bevestiging) of overeenkomst.

8.4. Het onrechtmatig verpakken, overladen of bewerken van de geleverde goederen is niet toegestaan.

8.5. Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste 14 werkdagen na terbeschikkingstelling. Is dit niet binnen deze of de overeengekomen bijzondere bedongen termijn gebeurd, dan is A&C SOLUTIONS gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, naar haar keuze, hetzij de verkochte goederen te factureren en er betaling van te vorderen, hetzij de verkopen als ontbonden te beschouwen.

In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de klant, bij A&C SOLUTIONS of bij derden opgeslagen worden en zal A&C SOLUTIONS gerechtigd zijn om behalve de koopprijs, alle uit deze maatregel voortvloeiende kosten aan de klant in rekening te brengen.

In het tweede geval zal de klant aan A&C SOLUTIONS een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn gelijk aan 40% van het bedrag van de verkoop.

8.6. Deze leveringsclausule geldt onder voorbehoud van een eventueel afwijkende INCOTERM® (2020) die partijen zijn overeengekomen, dewelke in dat geval voorrang krijgt.

 Artikel 9: Beëindiging en annulatie

9.1. De overeenkomst tussen partijen wordt van rechtswege ontbonden in geval de klant zich in een toestand van staking van betaling bevindt, zich in staat van faillissement bevindt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, zijn handelsactiviteit geheel of gedeeltelijk stopzet of overgaat tot vereffening. Alle facturen, ook de op dat moment nog niet vervallen, worden onmiddellijk opeisbaar. Dit alles onverminderd het recht van A&C SOLUTIONS om hogere schade aan te tonen en vergoed te zien. A&C SOLUTIONS zal tevens gerechtigd zijn om alle geleverde, doch door de klant nog niet betaalde, goederen terug te vorderen.

De overeenkomst tussen partijen kan door A&C SOLUTIONS ontbonden worden ten laste van de klant in geval van verandering in de toestand van de klant, zoals overlijden, ontzetting, opsluiting of iedere andere beperking van bekwaamheid; kennisname van een bestuursverbod binnen de onderneming van de klant; in geval van een wijziging van de controle in de structuur van de klant; in geval de klant één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt; overgaat tot fusie of splitsing alsook ingeval zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen. Alle facturen, ook de op dat moment nog niet vervallen, worden onmiddellijk opeisbaar. Dit alles onverminderd het recht van A&C SOLUTIONS om hogere schade aan te tonen en vergoed te zien.

De overeenkomst zal alsdan ontbonden zijn op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe door A&C SOLUTIONS aan de klant wordt gericht. A&C SOLUTIONS zal tevens gerechtigd zijn om alle geleverde, doch door de klant nog niet betaalde, goederen terug te vorderen.

 9.2. A&C SOLUTIONS engageert zich er daarom toe, conform artikel 2.4, om voorafgaand een tekening te maken dewelke door de klant goedgekeurd en ondertekend dient te worden, alvorens er werkzaamheden worden opgestart. Afhankelijk van het type bestelling en de omvang, wordt er desgevallend door A&C SOLUTIONS ook voorafgaand een prototype bezorgd aan de klant om het product te testen, alvorens de volledige order in uitvoering gaat. Bestellingen kunnen dan ook niet worden geannuleerd en goederen kunnen niet worden teruggestuurd, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A&C SOLUTIONS. . In geval van annulatie van een aangegane overeenkomst door de klant, zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan A&C SOLUTIONS gelijk aan 30% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van A&C SOLUTIONS om hogere schade aan te tonen en vergoed te zien.

 Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. A&C SOLUTIONS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens directe schade veroorzaakt door haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

10.2. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat tussen partijen voor de kwestieuze opdracht werd overeengekomen. Indien A&C SOLUTIONS evenwel verzekerd is voor het betreffende schadegeval, zal de schadevergoeding in geen geval groter zijn dan het bedrag dat ter zake door de verzekeraar van A&C SOLUTIONS  zal worden uitgekeerd. A&C SOLUTIONS verklaart zich afdoende verzekerd te hebben aangaande de vereiste verzekeringen, in het bijzonder wat betreft een productaansprakelijkheidsverzekering.

10.3. A&C SOLUTIONS gaat bij het uitvoeren van haar werkzaamheden een inspanningsverbintenis aan.

10.4. A&C SOLUTIONS kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch instaan voor enige kost gerelateerd aan de verdere commercialisatie van haar producten door de klant.

10.5. A&C SOLUTIONS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor, noch instaan voor enige kost gerelateerd aan een verkeerde opgave van maten, hoeveelheden, afmetingen, edm. door de klant.

10.6. A&C SOLUTIONS zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade indien de door haar meegedeelde technische voorschriften, montage- en plaatsingsinstructies en onderhoudsvoorschriften niet worden nageleefd door de klant, indien er een verkeerd gebruik is door de klant van het geleverde of indien de klant zonder de uitdrukkelijke instemming van A&C SOLUTIONS veranderingen of herstellingen liet uitvoeren.

10.7. De klant vrijwaart A&C SOLUTIONS voor alle imagoschade, direct dan wel indirect, dewelke zij lijden kan ten gevolge handelingen of omissies van de klant.

10.8. In de contractuele verhouding tussen A&C SOLUTIONS en de klant wordt de toepassing van artikel 5.90, alinea 2 Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

10.9. De klant vrijwaart A&C SOLUTIONS voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade zouden lijden en waarvan de oorzaak niet aan A&C SOLUTIONS toerekenbaar is. Indien derden rechtsvorderingen tegen A&C SOLUTIONS instellen, is de klant gehouden A&C SOLUTIONS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven om adequate maatregelen te nemen, dan is A&C SOLUTIONS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die hierdoor ontstaan voor A&C SOLUTIONS en derden, komen integraal voor rekening en risico van de klant. Dit alles onverminderd de dwingende toepasselijke regels en wetgeving inzake productaansprakelijkheid dewelke desgevallend van toepassing zijn op A&C SOLUTIONS.

 Artikel 11: Overmacht en imprevisie

11.1. A&C SOLUTIONS is niet aansprakelijk in situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, explosie, invasie, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, epidemie of pandemie, beperkingen opgelegd door de overheid, logistieke problemen bij derden, alsmede alle andere oorzaken buiten de wil van A&C SOLUTIONS) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat A&C SOLUTIONS in de absolute onmogelijkheid is om (tijdig) aan haar verplichtingen te voldoen. De verplichtingen van A&C SOLUTIONS worden opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de overmachtssituatie langer dan 30 werkdagen duurt, kan A&C SOLUTIONS de overeenkomst ontbinden zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

11.2. In geval van gewijzigde omstandigheden kan de schuldenaar verzoeken de overeenkomst of bestelling te heronderhandelen gedurende een maximale termijn van 14 kalenderdagen indien i) de gewijzigde omstandigheden de uitvoering van het contract buitensporig bezwaren, in die zin dat normale uitvoering ervan redelijkerwijze niet meer kan worden geëist, ii) de verandering onvoorzienbaar was bij contractsluiting, iii) de verandering ontoerekenbaar is aan de schuldenaar, iv) de schuldenaar het risico niet voor haar rekening heeft genomen en v) de wet deze mogelijkheid niet uitsluit. Onder gewijzigde omstandigheden wordt onder andere verstaan: een wijziging van de wetgeving of vaststaande rechtspraak, een stijging van de brandstofprijzen, een stijging van de grondstoffen, import- of exportrestricties opgelegd door een overheid, een stijging van de productiekosten, een stijging van de loonkosten, een stijging van de energieprijzen.

 Artikel 12: Klachten

12.1. De klant moet de goederen bij ontvangst ervan onverwijld controleren en dient enige niet-conformiteit, onjuiste hoeveelheden of zichtbare gebreken d.m.v. een aangetekende zending met motivatie te melden aan A&C SOLUTIONS binnen 72 uur na levering.

12.2. Eventuele klachten betreffende verborgen gebreken dienen A&C SOLUTIONS te bereiken d.m.v. aangetekende zending binnen de 5 kalenderdagen na ontdekking van het verborgen gebrek en dit binnen een tijdsperiode van 6 maanden na levering.

12.3. Buiten de vermelde termijnen kan geen geldige klacht worden ingediend, tenzij in onderlinge overeenstemming tussen A&C SOLUTIONS en de klant, hetgeen schriftelijk wordt overeengekomen.  

12.4. De kost van verpakking, transport en verzekering betreffende de verzending van het vermeend defect goed of deel ervan naar A&C SOLUTIONS voor herstel of vervanging zal gedragen worden door de klant.

De kost van verpakking, transport en verzekering betreffende het terugsturen van het hersteld of vervangen goed of deel ervan naar de klant zal gedragen worden door A&C SOLUTIONS. Geen enkele klacht van de klant zal hem het recht geven om betaling uit te stellen of de betaling van vervallen bedragen op te schorten.

 Artikel 13: Gegevensbescherming

13.1. A&C SOLUTIONS verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te respecteren.

13.2. De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die hij overmaakt aan A&C SOLUTIONS door de klant werden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.‚Äč

Bijgevolg zal de klant A&C SOLUTIONS vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens door de klant werden verzameld en/of verwerkt en vervolgens overgemaakt aan A&C SOLUTIONS.

Artikel 14: Toepasselijk recht en rechtsmacht

14.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen A&C SOLUTIONS en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2. In geval van een geschil verbinden partijen zich ertoe dit steeds eerst in der minne trachten op te lossen door met elkaar in overleg te gaan. Wanneer het geschil niet beëindigd kan worden op deze wijze, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.