Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN, VERSIE 2017

1. TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN: Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan Verkoper overgemaakte orders. De Koper wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van de verkoopsvoorwaarden, zelfs vermeld op documenten uitgaande van de klant of van haar vertegenwoordigers, zijn dan alleen aan Verkoper tegenstelbaar wanneer zij door Verkoper schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor alle overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

2. OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING: tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden prijslijsten en offertes van de Verkoper slechts ten titel van inlichting. Elke overgemaakte order verbindt de klant, doch verbindt de Verkoper slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden in een orderbevestiging dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen na datum van deze bevestiging. Koper mag, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, de voordelen of verbintenissen die voortvloeien uit een offerte, order of overeenkomst die in dat verband ontstaat, niet geheel of gedeeltelijk overdragen of op een andere manier overlaten aan een derde partij. 

3. MONSTERS, BESCHRIJVINGEN, enz.: Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijvingen van producten, en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de Koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kan Verkoper, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van Producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de Koper of zijn afnemer besteld worden. 

4.LEVERINGSTERMIJNEN: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door Verkoper opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend, doch nooit bindend. Zelfs in dit laatste geval kan, behoudens grove fout in hoofde van de Verkoper, vertraging in de levering slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeen gekomen werd. In elk geval zal het bedrag van deze vergoeding nooit 5 % van de globale prijs mogen overschrijden. Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, zal Verkoper in geval van buitengewone omstandigheden, zoals overmacht steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorten tot dat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben, mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het andere geval de Koper enigerlei recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden. 

5. TRANSPORT: tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al deze leveringen steeds af fabriek of depot van de Verkoper (Ex-Works Incoterm 2000), en is het transport steeds voor rekening van de Koper. Zelfs indien onder beding van een andere leveringsplaats, FRANCO of FOB verkocht werd, reizen de goederen steeds op risico van de Koper. Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste 14 dagen na terbeschikkingstelling. Is dit niet binnen deze of de bijzondere bedongen termijn gebeurd, is Verkoper gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, naar keuze van Verkoper, hetzij de verkochte goederen te factureren en er betaling van te vorderen, hetzij de verkopen als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de Koper, bij Verkoper of bij derden opgeslagen worden en zal Verkoper gerechtigd zijn, behalve de koopprijs alle uit deze maatregel voortvloeiende kosten aan de Koper in rekening te brengen. In het tweede geval zal de Koper aan Verkoper een forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling verschuldigd zijn gelijk aan 60% van het bedrag van de verkoop. 

6.EIGENDOM EN RISICO: Alle door de Verkoper geleverde goederen blijven diens eigendom tot het ogenblik van volledige betaling van de koopprijs, eventuele rente en kosten. De Koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven, of in eigendom overdragen. Totdat de Koper eigendom zal verworven hebben op de Producten, zal hij er op toezien dat de Producten in zijn bezit op ieder ogenblik onmiddellijk identificeerbaar zijn door de Verkoper als zijnde zijn eigendom op de vestiging van de Koper. Op verzoek van de Verkoper, zal de Koper alle documenten opstellen en alle handelingen stellen die noodzakelijk of wenselijk zouden zijn om het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper  van de Koper af te dwingen. Onafhankelijk van enig eigendomsvoorbehoud, zal het risico op beschadiging of verlies van de verkochte Producten of van enig deel ervan in ieder geval overgaan naar de Koper van zodra de Producten aan de Koper zijn geleverd conform de overeengekomen Incoterm. 

7. STELLEN VAN ZEKERHEID EN SCHORSING VAN LEVERING: Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de Koper aan Verkoper ten alle tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Zolang deze garantie niet is gesteld, is Verkoper gerechtigd alle verdere levering op te schorsen of alle lopende orders voor de Producten annuleren. Hetzelfde geldt zolang door de Koper niet voldaan geworden is aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde levering(en). Geen enkele  klacht van de Koper zal hem het recht geven om betaling uit te stellen of de betaling van vervallen bedragen op te schorten. 

8. GARANTIE EN KLACHTEN: Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden Producten gewaarborgd tegen gebreken gedurende acht dagen na aflevering. Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Verkoper. Bij gebreke daaraan wordt de Koper geacht de goederen aanvaard te hebben. De toepasselijke garantietermijn loopt telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd werden of hadden dienen afgenomen te worden. Nochtans zal elke garantie vervallen indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, indien de goederen normaal gebruikt werden, indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen de verplichtingen van de Verkoper zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding, uit welke oorzaak ook te kunnen gebonden zijn. De kost van verpakking, transport en verzekering betreffende de verzending van het vermeend defect Product of deel ervan naar de Verkoper voor herstel of vervanging zal gedragen worden door de Koper. De kost van verpakking, transport en verzekering betreffende de terugsturing van het hersteld of vervang- Product of deel ervan naar de Koper zal gedragen worden door de Verkoper. Geen enkele klacht van de Koper zal hem het recht geven om betaling uit te stellen of de betaling van vervallen bedragen op te schorten. De enige aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper en het enige middel in hoofde van de Koper voor eender welke klacht betreffend het geleverd Product zal beperkt zijn tot de prijs van het Product waarvoor de klacht wordt gemaakt, of, naar keuze van de Verkoper, de vervanging ervan. 

9. GARANTIE EN VOORTVERKOOP: In geval van voortverkoop verplicht de Koper er zich toe deze algemene en bijzondere voorwaarden aan zijn afnemer tegenstelbaar te maken.  In elk geval aanvaardt de Koper de Verkoper te vrijwaren voor alle gevolgen, welke ook, van aanspraken welke door zijn afnemer tegen Verkoper mochten worden gericht ter zake van het gekochte en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de Koper zelf tegen Verkoper zou kunnen hebben laten gelden. 

10. PRIJZEN: Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten. Opgegeven prijzen zijn in Euro, tenzij anders vermeld. De Verkoper behoudt zich het recht voor ten alle tijde de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in geval van verhoging van een of meer kostprijsfaktoren.

Alle taksen, belastingen, accijnzen en andere lasten, met inbegrip van maar zonder beperking BTW, die nu of in de toekomst in verband met de verkoop van de Producten zouden geheven worden, zullen gedragen worden door de Koper, tenzij voor wat betreft deze taksen en lasten, die door de Verkoper betaalbaar zijn voorafgaand aan de levering van de Producten in toepassing van de overeengekomen Incoterm. 

11. BETALINGEN: Behoudens uitdrukkelijke strijdige bepalingen of overeenkomst zijn alle facturen van Verkoper contant te betalen zonder aftrek. Alle betalingen zijn draagbaar. Bij gebreke aan kontante betaling of het niet betalen van een enkele factuur uiterlijk op haar vervaldag is Verkoper gerechtigd niet alleen betaling van deze factuur in rechte te vervolgen, maar ook de onmiddellijke betaling te eisen van al haar andere vorderingen, waarbij alle eventueel toegekende betalingstermijnen van rechtswege vervallen. Bij wanbetaling van de kontante of op een bepaalde termijn betaalbare factuur zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een interest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, ter dekking van het renteverlies dat ontstaat wegens derving van het kapitaal. Bovendien zal het bedrag van de factuur conventioneel verhoogd worden met 15% met een minimum van 100 EUR  ter dekking van alle schade voortspruitend o.a. de verstoring van de bedrijfsorganisatie en bijkomende personeels- en administratiekosten. Bij gedeeltelijke levering of aflevering in schijven, waartoe de Verkoper zich het recht voorbehoudt, mag er worden gefactureerd bij elke gedeeltelijke levering. Wissels of effecten vormen geen schuldhernieuwing en geven geen aanleiding tot afwijking van de betalingsvoorwaarden vermeld in deze verkoopsvoorwaarden. Niet-betaling van een wissel op de vervaldag maakt onmiddellijk de betaling opeisbaar van alle andere nog niet vervallen wissels op een zelfde verkoop en/of Koper. Bij betaling door middel van wissels zijn alle kosten, die hiermee samenhangen (bank-, disconto-, protestkosten) ten laste van de betrokkene. 

12. VERBREKING:

12.1 In geval (i) een aanvraag tot faillissement is ingediend door of tegen de Koper, of (ii) de Koper failliet is verklaard of (iii) insolvent wordt of zijn kredietwaardigheid naar de redelijke mening van de Verkoper geschonden is of (iv) procedures worden ingesteld door of tegen de Verkoper met het oog op de aanstelling van een vereffenaar, een reorganisatie, liquidatie, ontbinding, schuldherschikking of enige andere gelijkaardige maatregel, of (v) indien de Koper op enigerlei ogenblik niet slaagt in het voldoen aan of uitvoeren van enige materiële verbintenis of voorwaarde, zal de Verkoper, naar eigen keuze, het recht hebben om hetzij de uitvoering of de annulering van de verkoop te eisen. In het laatste geval zal de verkoopsovereenkomst automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of opzeg geannuleerd worden met onmiddellijk effect van zodra de Verkoper zijn wil hiertoe zal uitgedrukt hebben door een eenvoudig aangetekend schrijven. In dit geval zal de Verkoper gerechtigd zijn, onder voorbehoud van alle overige rechten, opnieuw in het bezit te worden gesteld van de Producten zonder tussenkomst van enige rechtbank, waarbij de Koper de Verkoper hiertoe dient bij te staan. In dergelijk geval zal de Koper niet gerechtigd zijn op enige schuldvergelijking of compensatie.

12.2 Het hierboven bedongene houdt geen verzaking in van het recht van Verkoper om, in geval van wanbetaling en indien Verkoper zulks verkiest, de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen. Telkens een verkoop, ingevolge een welkdanige fout of tekortkoming van de Koper, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze Verkoper wegens uitgezette kosten en gedorven winst,  een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 60 % van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, dit onverminderd het recht van Verkoper om een hogere schade te bewijzen en te vorderen en terugbetaling te vorderen van de kosten die die Verkoper maakt hebben om de goederen weer in bezit te stellen en weer in hun oorspronkelijke staat te brengen. 

13. OVERMACHT: Geen enkele partij zal aansprakelijk zijn ten opzichte van de andere partij voor enige inbreuk of vertraging met betrekking tot de uitvoering van enige van zijn verbintenissen, tengevolge van een overmachtsituatie, brand, explosie, staking, oproer, burgeroorlog of internationale oorlog, invasie, weigering door de autoriteiten om import- of exportlicenties te verlenen of de annulering ervan, onmogelijkheid om de goederen en/of de grondstoffen en/of onderdelen te bekomen omwille van een overmachtsituatie op de productievestiging, of van een onvoorziene gebeurtenis bij of niet levering of laattijdige levering door een leverancier van goederen of diensten, enz. of van enige andere gelijkaardige of niet gelijkaardige oorzaak die de redelijke controle van één van de partijen overstijgt. 

14. CONFIDENTIALITEIT – INTELLECTUELE EIGENDOM: Tenzij anders overeengekomen door de Verkoper, zal de Koper onder geen enkel beding enige confidentiële informatie of informatie die eigendom is van de Verkoper openbaar maken. Alle octrooien, merknamen, copyrights en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en/of enige eigendoms- of confidentiële informatie met betrekking tot het Product zal de eigendom blijven van de Verkoper of zijn licentiegever, naargelang het geval, en niets zal hierbij aanzien worden als het verlenen aan de Koper, impliciet of op enige andere wijze, van enig recht, titel of belang in, of enige licentie onder enig intellectueel eigendomsrecht, confidentiële informatie of ander handelsgeheim die nu of in de toekomst toebehoort aan de Verkoper. Software, door de Verkoper aan de Koper ter beschikking gesteld, zal steeds de uitsluitende eigendom blijven van de Verkoper of van de licentiegever. De Koper zal steeds voldoen aan de voorwaarden van de licentie die de Verkoper of de licentiegever zal opleggen. De Verkoper kent hierbij aan de Koper een niet-exclusieve licentie toe om de software uitsluitende te gebruiken voor de werking van de hierbij geleverde Producten. De Verkoper kent hierbij aan de Koper het recht toe om de software gebruikslicentie over te dragen aan de eindverbruiker waaraan de Koper de Producten zou verkopen. 

15. BEVOEGDHEID: Alle geschillen, waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Turnhout. Alle verkopen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.